Cyflogadwyedd a Sgiliau - Grŵp Tai Arfordirol

Ein CyflogwrMae gan Rob, Swyddog Lity and Skills, dros ddeng mlynedd o brofiad yn helpu pobl i gyrraedd eu potensial a dod o hyd i'r swydd sy'n iawn iddyn nhw.

P'un a ydych chi'n edrych ar eich swydd gyntaf, yn dychwelyd i'r gwaith, eisiau newid gyrfa neu gymryd rhan mewn gwirfoddoli neu hyfforddi, Rob yw eich dyn.

Mae'n cynnig cefnogaeth 1-2-1 i breswylwyr, eu partneriaid ac aelodau eraill o'r teulu, a all gynnwys cyngor CV a ffurflen gais, paratoi ar gyfer cyfweliad a chefnogaeth i gael mynediad at gyfleoedd hyfforddi. Mae hefyd yn gweithio'n agos gyda mentrau cyflogaeth lleol ac efallai y gall eich rhoi mewn cysylltiad â gwasanaethau cymorth eraill.

Os yw hyn yn swnio'n dda, dim ond cysylltu robm@coastalha.co.uk neu rhowch alwad iddo 01792 479226 neu 07974 201923 am sgwrs anffurfiol am sut y gallai helpu.

 

Y Gronfa Dyfodol Arfordirol

Beth ydyw?

Sefydlwyd y gronfa yn wreiddiol fel 'Bwrsariaeth Soroptimaidd' i gydnabod bod cangen leol y Soroptimyddion wedi rhoi eiddo i Tai Arfordirol. Sefydliad rhyngwladol yw hwn ar gyfer menywod ym maes rheoli a phroffesiynau sy'n ymdrechu i hyrwyddo a statws menywod

Fodd bynnag, mae'r gronfa bellach ar gael i ddynion a menywod.

Mae dyfarniad uchaf o £ 350 y cais y gellir ei dalu tuag at gost:

  • Cwrs hyfforddi a gydnabyddir yn genedlaethol
  • Ffioedd arholiadau
  • Llyfrau
  • Offer
  • Costau teithio

Mae ffurflen gais i'w chwblhau, dilynwch y ddolen erbyn clicio yma

NEU

Ffoniwch Rob yn ein Tîm Cyflogadwyedd a Sgiliau ar 01792 479226 neu e-bostiwch robm@coastalha.co.uk

Canllawiau i ymgeiswyr
1. Bydd Grŵp Tai Arfordirol yn ystyried ceisiadau sy'n helpu gyda'r cam nesaf tuag at hyfforddiant gwaith, coleg, prifysgol neu swydd. Ar gyfer er enghraifft gellir defnyddio'r gronfa ar gyfer cwrs hyfforddi a gydnabyddir yn genedlaethol, ffioedd arholiadau, llyfrau, offer*, a chostau teithio. (* mae hyn yn eithrio dyfeisiau electronig fel gliniaduron, cyfrifiaduron personol, iPads, tabledi a ffonau symudol). 
2. Gellir gwneud ceisiadau gan denantiaid y Grŵp, neu gan eu partneriaid a'u plant (16+ oed) sy'n byw gyda'r tenant.
3. Bydd gwybodaeth tenantiaeth yn cael ei gwirio a bydd y wybodaeth a roddwch ar y cais hwn yn cael ei rhannu gyda'r adran rheoli tai.
4. Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr tro cyntaf sy'n ceisio cymorth i gael gwaith, neu i gynorthwyo'r rheini mewn cyflogaeth ar gyflog isel i geisio swyddi â chyflog gwell.
5. Gall y panel dyfarnu ofyn am wybodaeth ychwanegol yn ystod y broses ymgeisio.
6. Mae cyllideb benodol yn cael ei chytuno gan y Bwrdd Rheoli bob blwyddyn ac ar ôl i'r gyllideb gael ei disbyddu, ni fydd mwy o arian tan ddechrau'r flwyddyn ariannol newydd (1af Ebrill).
7. Gall y panel dyfarnu ddyfarnu hyd at uchafswm o £ 350 y pen y flwyddyn ariannol.
8. Hysbysir pob ymgeisydd o benderfyniad y panel yn ysgrifenedig.
9. Staff Tai Arfordirol ddim yn gymwys i wneud cais.
10. Yn dilyn cais llwyddiannus, darperir cyfrif llafar, ysgrifenedig neu ddigidol i ganiatáu i Coastal ddangos effaith y cyllid.

Cysylltwch â Rob

Rob Morgans
Rob Morgans
Swyddog Cyflogadwyedd a Sgiliau
^