Mae Coastal yn bwrw ymlaen ag uno arfaethedig gyda RHA i greu sefydliad newydd.

Rydym am greu sefydliad cartref 10,000 ar gyfer y dyfodol; un sy'n codi'r bar yn gyson i ddarparu gwell gwasanaethau a chartrefi i drigolion.

Bydd gennym fwy o gapasiti a gwydnwch i ddarparu nifer uwch o gartrefi newydd o ansawdd uchel bob blwyddyn. Rydym yn canolbwyntio ar dwf a buddsoddiad mewn cartrefi a gwasanaethau presennol, ac rydym hefyd am greu sefydliad mwy gwydn gyda chyrhaeddiad daearyddol ehangach.

Mae gwerthoedd cryf a rennir ar draws Coastal a RHA ac rydym yn gyffrous i archwilio creu sefydliad cyfun newydd a all gael hyd yn oed mwy o effaith ar draws y cymunedau yr ydym yn gweithredu ynddynt a thu hwnt.

Diolch i bawb a roddodd adborth neu a fynychodd un o'n digwyddiadau. Pob gwybodaeth yn cael ei rannu gyda'n Bwrdd pan fyddant yn ystyried a ddylid symud ymlaen gyda'r merger. 

Cwestiynau Cyffredin Uno

Beth mae hyn yn ei olygu i drigolion?

Os bydd y cynnig hwn yn mynd yn ei flaen byddai eich landlord yn aros yr un fath. Ni fyddai telerau ac amodau eich Contract Meddiannaeth neu brydles yn cael eu newid oherwydd yr uno. Ni fyddai’r uno’n effeithio ar eich rhent na’ch tâl gwasanaeth.

Pam ydych chi'n uno?

Mae’r ysgogwyr allweddol ar gyfer yr uno arfaethedig wedi’u nodi ar y cyd fel:

· Bod yn y sefyllfa gryfaf i gwrdd â'r heriau a'r disgwyliadau ar gyfer cymdeithasau tai yn y blynyddoedd i ddod

· Cyflawni mwy o gapasiti ar gyfer twf a mwy o wytnwch sefydliadol

· Cynnal a gwella ansawdd cartrefi a gwasanaethau i drigolion trwy gyfuno ein hadnoddau a'n harbenigedd

· Cynnal a gwella ein gwaith adfywio cymunedol

· Galluogi mwy o gapasiti a gwydnwch i ddysgu, archwilio a datblygu gwasanaethau newydd a gwell i drigolion

· Bod yn gyflogwr o ddewis, yn gallu recriwtio a chadw cydweithwyr dawnus medrus

A fyddai hyn yn effeithio ar fy rhent neu dâl gwasanaeth?

Na fyddai, ni fyddai'r uno yn effeithio ar eich rhent na'ch tâl gwasanaeth. Byddem yn parhau i adolygu taliadau bob blwyddyn, fel yr ydym yn ei wneud ar hyn o bryd, yn unol â'ch contract meddiannaeth neu brydles gyfredol. Byddai codiadau rhent ond yn cael eu gwneud yn unol â chanllawiau a gofynion a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru (fel y maent ar hyn o bryd). Gallwch ddarganfod mwy am sut rydym yn gosod rhenti a thaliadau gwasanaeth yma

Os caiff ei gymeradwyo, pryd fyddai'r cynnig hwn yn dod i rym?

Rhagwelwn y byddai'r strwythur newydd yn dod i rym yn gynnar yn 2025. Dilynir hyn gan gyfnod o integreiddio, ac adolygiad o wasanaethau a'r ffordd orau o ddefnyddio gwasanaethau'r ddau sefydliad yn effeithlon ac yn gost effeithiol.

A fyddai'r ffordd y byddaf yn cysylltu â chi yn newid?
Gall manylion cyswllt newid fel rhan o'r uno. Byddwn yn ceisio deall beth sy'n bwysig i chi o ran sut rydych yn cysylltu â ni a sut rydym yn cyfathrebu. Byddwn yn rhoi digon o rybudd i chi o unrhyw newid i'r manylion hyn.
A fyddai gennyf yr un cyswllt yn Coastal, er enghraifft yr un Swyddog Tai Cymunedol?

Nid oes unrhyw gynlluniau i newid y rhain fel rhan o'r cynigion. Fodd bynnag, byddem yn ceisio cyflwyno gwelliannau ac effeithlonrwydd, felly dros amser gall hyn newid, a byddwn yn sicrhau bod unrhyw drefniadau newydd yn cael eu cyfathrebu’n effeithiol.

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.