Parth Natur Arfordirol

Yn Tai Coastal rydym yn cydnabod y cyfle sydd gennym i gyfrannu'n gadarnhaol at yr amgylchedd lleol a byd-eang.

Gwneud ein rhan

Mae newid yn yr hinsawdd, dirywiad bioamrywiaeth, a difodiant rhywogaethau i gyd yn realiti trasig. Mae cyfrifoldeb ar bob un ohonom i wneud yr hyn a allwn i fynd i’r afael â’r problemau hyn, ac nid yw Coastal Housing yn ddim gwahanol. Rydym yn angerddol am gael effaith mor gadarnhaol ag y gallwn, ac rydym bob amser yn archwilio ffyrdd y gallwn gyflawni cynaliadwyedd amgylcheddol yn well.

YSTADAU CYNALIADWY

Mae ein Tîm Gwasanaethau Ystadau wedi bod yn gweithio'n galed yn adolygu eu gwasanaeth, ac yn nodi ffyrdd y gallant leihau a chyfyngu ar unrhyw effaith amgylcheddol negyddol. Mae’r tirweddau rydym yn eu cynnal yn cynnig cynefinoedd, cysgod, peillio, a chyfleoedd bwyd i gannoedd o rywogaethau o adar, gwenyn, gloÿnnod byw, chwilod a mwy. Mae cadwraeth y cynefinoedd hyn a'u hecosystemau yn bwysig iawn i ni.

Dyma rai o'r ffyrdd y mae ein Tîm Gwasanaethau Ystadau yn gwella eu cynaliadwyedd amgylcheddol.


Llai o Ardaloedd Mow

Ardaloedd o laswellt hir a blodau gwyllt sydd wedi'u heithrio o'r drefn arferol o dorri gwair. Mae'r gweiriau hir hyn yn cynnig cysgod a chynefin i lawer o infertebratau. Maent hefyd yn creu tirwedd fwy synhwyraidd, gyda gweiriau hirach yn rhyngweithio â'r gwynt, yn siglo a siffrwd, a blodau gwyllt yn darparu palet mwy lliwgar. Yn aml gall yr ardaloedd hyn gynnwys blodau gwyllt brodorol y byddai trefn dorri gwair rheolaidd yn eu hatal rhag dod i'r amlwg. Maent yn cynnig tirwedd fwy bioamrywiol, naturiol, sy'n seiliedig ar natur ac sy'n gallu gwrthsefyll newid yn yr hinsawdd. Mae'r ardaloedd hyn fel arfer yn cael eu torri ym mis Mawrth, yna'n cael eu gadael i ffynnu tan fis Medi/Hydref.


Gwelyau Blodau Gwylltion

Mae ein gofalwyr wedi bod yn nodi ardaloedd lle gallant osod gwelyau blodau gwyllt a borderi, gan hau hadau newydd lle bo angen i gynyddu poblogaeth y blodau gwyllt brodorol. Bydd hyn yn annog peillwyr fel gwenyn, gloÿnnod byw, gwyfynod ac ati i ymweld, gan wneud y dirwedd yn fwy bioamrywiol, synhwyraidd a rhyngweithiol.


Ynni Glanach

Rydym wedi cyflwyno 9 Cerbyd Trydan i'n fflyd o faniau, ac rydym hefyd wedi cyfnewid llawer o'n peiriannau gardd â phetrol am fersiynau batri y gellir eu hailwefru. Mae'r buddsoddiad hwn mewn ynni 'glanach' yn helpu i leihau sŵn a llygredd aer.


Compostio

Mae llawer o'n gofalwyr bellach yn dilyn cynlluniau hunangynhaliol, lle mae'r gwastraff gwyrdd y maent yn ei greu un flwyddyn yn dod yn gyfrwng tyfu ar gyfer y flwyddyn nesaf. Mae compostio toriadau gwair ar y safle, gwastraff planhigion, dail yr hydref ac ati, yn golygu ein bod yn lleihau gwastraff ac yn ailddefnyddio deunydd organig. Defnyddir y compost organig hwn wrth blannu, neu fel tomwellt organig tymhorol.


Ailgylchu Deunydd

Mae ein gofalwyr wrth eu bodd yn bod yn greadigol gyda sut maen nhw'n ailddefnyddio darnau o bren, deunyddiau wedi'u hailgylchu, torri coed ac ati. Mae hyn nid yn unig yn lleihau'r gwastraff sy'n cael ei gludo i safleoedd tirlenwi, mae hefyd yn creu tirweddau unigryw a diddorol.


Plannu Coed

Mae coed yn ffynhonnell wych o ddefnydd carbon. Maent yn chwarae rhan hanfodol yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd. Maent hefyd yn cynnig cynefin a bwyd ar gyfer ein hadar brodorol. Rydym yn derbyn rhoddion o goed brodorol bob blwyddyn gan yr Ymddiriedolaeth Natur, ac mae ein Tîm Gwasanaethau Ystadau yn eu plannu ledled ein cymunedau, yn aml gyda chymorth grwpiau cymunedol ac aelodau. Y llynedd (2020) fe wnaethom blannu dros 500 o goed brodorol newydd.


Llai o Ddefnydd Cemegol

Rydym wrthi'n mynd ar drywydd dewisiadau amgen i Glyffosad ar gyfer Rheoli Chwyn yn gemegol. Rydym wedi lleihau ein defnydd o Glyffosad yn sylweddol, ac yn annog ein gofalwyr i chwynnu'n organig lle bynnag y bo modd.


Creu Cynefin

Anogir ein gofalwyr i greu cynefinoedd bywyd gwyllt newydd lle bo modd, yn aml allan o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu. Gall cynefinoedd gynnwys blychau adar/ystlumod, cartrefi draenogod, cynefinoedd gwenyn unigol, gwestai chwilod, pentyrrau dail, pentyrrau o bren marw. Mae ein hardaloedd Toriad Lleiaf hefyd yn darparu cyfleoedd cynefin i gannoedd o rywogaethau o infertebratau.


Addysg Amgylcheddol

Mae ein Gwasanaethau Ystadau a’n Timau Tai yn cynnal digwyddiadau tymhorol yn rheolaidd yn ein cymunedau. Gall y rhain gynnwys digwyddiadau'r Pasg, yr haf, Calan Gaeaf a'r Nadolig. Rydym bob amser yn ceisio defnyddio'r digwyddiadau hyn fel cyfle i hyrwyddo amgylcheddol

cynaliadwyedd i'r rhai yn ein cymunedau ac o'u cwmpas. Yn y gorffennol rydym wedi hau hadau blodau gwyllt gyda phlant lleol, wedi creu bomiau hadau blodau gwyllt, ac wedi gwneud “bwyd ceirw” i adar ar gyfer y Nadolig.


Gerddi Cymunedol

Mae ein Tîm Gwasanaethau Ystadau bob amser yn hapus i drafod sut y gallwn ddefnyddio ein gerddi cymunedol a’n tirweddau i wasanaethu’r amgylchedd neu’r gymuned yn well. Rydym wedi creu rhandiroedd cymunedol, gerddi natur, grwpiau garddio, gosod planwyr wedi'u codi ac ati, lle mae'r gymuned wedi mynegi diddordeb mewn archwilio potensial eu mannau cymunedol. Mae'r gosodiadau hyn yn hyrwyddo cymunedau cydlynol, tyfu bwyd cynaliadwy, rhannu sgiliau, ac iechyd a lles corfforol a meddyliol cadarnhaol.


Gwaith Cymunedol

Mae ein Tîm Gwasanaethau Ystadau yn frwd dros gynnal tirweddau a chymunedau glân, diogel, iach ac amgylcheddol gynaliadwy. Maent wedi cyfrannu at amnestau sbwriel lleol a glanhau traethau, wedi cynnig cymorth ac arbenigedd i ysgolion lleol, wedi helpu i hyrwyddo ymgyrchoedd elusennol lleol, ac maent bob amser yn ymdrechu i gynyddu ymgysylltiad cymunedol ag ailgylchu, lleihau gwastraff ac atal tipio anghyfreithlon.

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.