Grŵp Tai Coastal Cyfyngedig – Datganiad Caethwasiaeth Fodern

Mae Grŵp Tai Coastal yn Gymdeithas Budd Cymunedol elusennol, sydd wedi’i chofrestru fel landlord cymdeithasol gyda Llywodraeth Cymru. Mae'r Grŵp yn cynnwys Grŵp Tai Coastal Cyfyngedig a'i is-gwmni Pennant Housing Association Limited.

Prif weithgaredd y Grŵp yw darparu tai rhent cymdeithasol o ansawdd da a reolir yn dda. Mae gennym hefyd nifer o eiddo ar osod am renti canolradd. Yn ogystal, rydym yn adeiladu ac yn caffael tai newydd i'w rhentu'n gymdeithasol ac i'w gwerthu ac yn cynnal gweithgareddau adfywio.

Rydym yn rheoli dros 6,000 o eiddo yn ardaloedd awdurdodau lleol Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin a Phen-y-bont ar Ogwr. Rydym hefyd yn arbenigo mewn prosiectau adfywio a arweinir gan dai trefol, sy’n cynnwys darparu gofod masnachol sy’n helpu’r economi leol i ffynnu yn yr ardaloedd yr ydym yn gweithredu ynddynt.

Rydym yn cydnabod y gallai ein gweithrediadau fod yn agored i risgiau caethwasiaeth fodern a masnachu mewn pobl, ac rydym wedi ymrwymo i wneud yr hyn a allwn i frwydro yn erbyn hyn. Mae ein Datganiad Caethwasiaeth Fodern yn adlewyrchu ein hymrwymiad i weithredu'n foesegol a chydag uniondeb a chael rheolaethau ar waith sy'n ceisio sicrhau nad yw caethwasiaeth yn digwydd o fewn ein busnes neu ein cadwyn gyflenwi.

Rydym wedi asesu’r risgiau mewn perthynas â chaethwasiaeth fodern a masnachu mewn pobl sy’n perthyn i’r meysydd canlynol.

 

Recriwtio a chyflogaeth

Mae gennym bolisïau llym ar waith i sicrhau bod pob darpar weithiwr yn profi eu hawl i weithio yn y DU cyn dechrau cyflogaeth. Rydym hefyd yn derbyn tystlythyrau ym mhob achos. Mae'r gwiriadau hyn yn berthnasol i bob math o gyflogaeth, boed dros dro neu'n barhaol. Mae ein cydymffurfiad yn y maes hwn yn destun archwiliad mewnol arferol.

Mae unrhyw weithwyr asiantaeth yn cael eu cyflogi trwy asiantaethau cyflogaeth dilys sydd ag enw da.

Yn ogystal, lle bo angen, mae cyflogaeth hefyd yn amodol ar wiriadau boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae’r telerau yr ydym yn cyflogi staff arnynt yn deg, ac mae Coastal wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth, cynhwysiant ac urddas yn y gwaith ac yn y gwasanaethau a ddarparwn.

 

Pobl

Mae gennym gyfres lawn o bolisïau pobl perthnasol a system ar gyfer sicrhau bod polisïau'n cael eu hadolygu'n rheolaidd a'u diweddaru. Mae polisïau ar gael i'r holl staff ar ein mewnrwyd a thynnir sylw at bolisïau newydd neu bolisïau sydd wedi'u diweddaru.

Mae ein Polisi Diogelu yn cyfeirio’n arbennig (ymysg pethau eraill) at bob math o gamfanteisio gan gynnwys caethwasiaeth fodern a masnachu mewn pobl.

Mae ein Polisi Chwythu’r Chwiban yn nodi bod adrodd am amgylchiadau a allai arwain at risg uwch o gaethwasiaeth neu fasnachu mewn pobl yn ddatgeliad gwarchodedig.

Mae polisïau perthnasol eraill yn cynnwys Côd Ymddygiad, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Polisi Rheolaeth Fasnachol, Polisi Gwrth-wyngalchu Arian a Gwrth-dwyll, Llwgrwobrwyo a Llygredd.

 

Adeiladau masnachol

Mae nifer o'n gosodiadau masnachol i sefydliadau mawr gan gynnwys enwau cyfarwydd a fydd yn rhwym wrth y gofyniad i gynhyrchu Datganiad Caethwasiaeth Fodern. Rydym yn cynnal gwiriadau credyd ar ddarpar denantiaid masnachol ac yn gwneud ymholiadau eraill yn ôl yr angen ar gyfer busnesau llai a mwy newydd.

Mae ein heiddo masnachol yn cael eu gosod o dan brydlesi ffurfiol ac rydym yn defnyddio cyfreithwyr allanol ar gyfer y dogfennau cysylltiedig. Mae ein prydlesi yn dilyn arfer gorau ac yn ei gwneud yn ofynnol i'r tenant gydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth berthnasol ac (ymhlith pethau eraill) i beidio â defnyddio'r eiddo at ddibenion anghyfreithlon neu anfoesol. Mae'r brydles hefyd angen ein caniatâd cyn y gellir ei aseinio neu y gellir isosod yr eiddo i drydydd parti.

Mae ffurf y brydles yn seiliedig ar dempled Cymdeithas y Cyfreithwyr a byddwn yn ymchwilio i ychwanegu cyfeiriad penodol at gaethwasiaeth fodern a masnachu mewn pobl. Byddwn hefyd yn rhannu’r Datganiad Caethwasiaeth Fodern hwn â thenantiaid masnachol.

 

Cadwyni cyflenwi

Rydym yn deall pwysigrwydd sicrhau bod ein cadwyn gyflenwi hefyd wedi ymrwymo i’r un safonau uchel ag yr ydym. Mae llawer o'n cyflenwyr o faint lle maent yn rhwym i'r gofyniad i gynhyrchu Datganiad Caethwasiaeth Fodern.

Mae llawer o'n gwaith cynnal a chadw yn cael ei wneud gan ein timau mewnol ein hunain, yn amodol ar yr un gwiriadau cyflogaeth a gofynion y cyfeirir atynt uchod. Mae ein Gofynion Cyflogwr datblygu yn cyfeirio at Ddatganiad Caethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl y Cynllun Adeiladu Ystyriol. Rydym ni a'n cyflenwyr yn cael deunyddiau gan gwmnïau lleol ag enw da.

Rydym yn ymgymryd â diwydrwydd dyladwy wrth ystyried cyflenwyr newydd a byddwn yn cynnwys gofyniad i gydymffurfio â’r Ddeddf Caethwasiaeth Fodern mewn tendrau yn y dyfodol.

 

Hyfforddiant

Rydym yn darparu hyfforddiant penodol fel y bo'n briodol i bob tîm. Yn ddiweddar, rydym wedi cyflwyno ein System Rheoli Dysgu e-ddysgu sy'n ein galluogi i olrhain cwblhau gan unigolion ac sy'n cynnwys profion adeiledig i sicrhau bod y modiwl wedi'i ddeall yn iawn. Bydd y System Rheoli Dysgu yn parhau i gael ei datblygu i gynnwys deunydd newydd ac ymdrin â mwy o feysydd.

Mae’r datganiad hwn wedi’i gymeradwyo gan y Bwrdd ac fe’i gwneir o dan adran 54(1) o Ddeddf Caethwasiaeth Fodern 2015. Mae’n ffurfio ein datganiad caethwasiaeth a masnachu mewn pobl ar gyfer y flwyddyn ariannol sy’n dod i ben 31 Mawrth 2023.

Llofnodwyd

Debbie Green, Prif Weithredwr y Grŵp

9 Tachwedd 2023

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.