Cartrefi ar gyfer y dyfodol.

Boed yn adfywiad yng nghanol y ddinas, yn ddulliau newydd o adeiladu neu'n gartrefi carbon isel, mae Coastal bob amser ar flaen y gad o ran dulliau newydd o dai yng Nghymru.

Dyma ddetholiad o rai o'n datblygiadau diweddaraf a'r rhai sy'n cael eu datblygu ar hyn o bryd.

Ein datblygiadau

cliciwch yr arwydd + i weld pob un o'n datblygiadau

Datblygiadau Cyfredol

Heol y Brenin, SA1 Abertawe

Mae'r datblygiad hwn yng nghanol glannau SA1 Abertawe a bydd yn darparu un lle masnachol i'w rentu, 39 o fflatiau un ystafell wely, 53 o fflatiau dwy ystafell wely a 12 fflat tair ystafell wely i gyd ar rent cymdeithasol.

Y contractwyr ar gyfer y safle hwn yw Everwell Development a Pickstock Homes. Bydd y prosiect yn dechrau yng ngwanwyn 2024 a rhagwelir y bydd y trosglwyddo yn cael ei drosglwyddo yng ngwanwyn 2027.

Mae Coastal wedi derbyn cyllid gan raglen Grant Tai Cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Harvey Crescent, Port Talbot

Bydd y datblygiad hwn sydd wedi'i leoli yn Aberafan, Port Talbot yn dod â 6 chartref newydd, byngalo 3-dwy ystafell wely a thai 3-tair ystafell wely i gyd ar rent cymdeithasol.

Y contractwyr ar gyfer y safle hwn yw CJ Construction (Wales) Ltd a disgwylir i ni dderbyn trosglwyddiad yn Haf 2025.

Llannon, sir Gaerfyrddin

Wedi'i leoli yn Llannon, Sir Gaerfyrddin, nepell o'r llwybr troed i Ysgol Gynradd Llannon, bydd y safle hwn yn dod â 47 o gartrefi newydd i'r ardal, i gyd ar rent cymdeithasol. Bydd y rhain yn cynnwys, 3 x tŷ dwy ystafell wely, 19 x tŷ 3 ystafell wely, 11 x tai pedair ystafell wely a 14 x byngalo 2 ystafell wely.

Gyda gwerth contract o ychydig dros £13m, mae’r safle hwn yn elwa o Gyllid Grant Tai Cymdeithasol gan Lywodraeth Cymru a bydd yn cael ei ddatblygu gan Pennant Homes (is-gwmni i Grŵp Tai Coastal).

Disgwylir i’r datblygiad hwn gael ei gwblhau yn ystod Gwanwyn 2026.

cynllun safle

Coed Darcy, Castell-nedd

Gan dderbyn cyllid gan Raglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru, mae'r prosiect cyffrous hwn yn dod â'r cartrefi modiwlaidd cyntaf i Coastal. Gyda 50 o gartrefi i gyd, 8 modiwlaidd a 42 o gartrefi a adeiladwyd yn draddodiadol, bydd y datblygiad hwn yn cynnwys byngalos, tai a fflatiau i gyd ar rent cymdeithasol. Gyda’r broses o drosglwyddo’r cartrefi modiwlaidd wedi’i chwblhau yn Haf 2022, disgwylir i’r datblygiad gael ei drosglwyddo’n derfynol yn ystod Gaeaf 2024.

Dosbarthwyd ein cartrefi modiwlaidd mewn adrannau sy'n pwyso 11 tunnell, a gafodd eu codi wedyn yn eu lle ar slab a baratowyd ymlaen llaw i'w gysylltu â chyfleustodau a gwaith terfynol. Cafodd yr holl gartrefi modiwlar eu cynhyrchu oddi ar y safle gan Ilke Homes a Daiwa House Europe, ac yna eu danfon i'n safle yng Nghastell-nedd. Mae manteision adeiladu cartrefi modiwlaidd yn cynnwys amser adeiladu byrrach yn ogystal â lleihau allyriadau carbon gan hanner y cartrefi a adeiladwyd ar y safle.

Gwyliwch y cartref cyntaf yn cael ei osod a'n trosffordd o'r datblygiad wrth iddo fynd rhagddo.

Stryd Clyndu, Treforys

Dechreuodd y datblygiad hwn o 9 cartref newydd, pob un ar gyfer rhent cymdeithasol, ym mis Mehefin 2022 a disgwylir iddo gael ei gwblhau yng ngwanwyn 2024.

Mae datblygiad tai 2 a 3 ystafell wely mewn lleoliad da ger canol tref Treforys, Ysbyty Treforys, ysgolion lleol a chysylltiadau teithio ar hyd yr M4.

 

 

 

Llys Vivian, Sgeti

Mae'r datblygiad hwn o 13 x 1 ystafell wely, y cyfan ar gyfer rhent cymdeithasol yn cael ei adeiladu a disgwylir iddo gael ei gwblhau yn hydref 2024. Mae'r prosiect hwn mewn lleoliad da yng nghanol Sgeti, gan ddarparu cartrefi y mae mawr eu hangen yn yr ardal. Fel rhan o'r prosiect hwn, bydd y maes parcio presennol hefyd yn cael ei adnewyddu ac yn parhau i ddarparu maes parcio cyhoeddus unwaith y bydd wedi'i gwblhau.

Hen Westy Porthcawl, Stryd Ioan

Mae hyn yn cynnwys adnewyddiad cynhwysfawr gyda rhaglen ddymchwel rannol, sydd ar hyn o bryd yn cynnwys darparu 17 o gartrefi 1 a 2 ystafell wely ynghyd ag unedau masnachol ar y llawr gwaelod a'r llawr cyntaf.

I'w gwblhau yn gynnar yn 2025.


Mae partneriaethau Adran 106 presennol Coastal:

Parc Hendrefoelan

Mae'r datblygiad hwn yn dod â 15 o gartrefi ar rent cymdeithasol gyda chymysgedd o dai 2 a 3 ystafell wely. Cymerodd Coastal drosglwyddiad o 11 yn ystod mis Mawrth 2024, gyda 4 arall i fod i gael eu trosglwyddo yn ystod cam y datblygiad yn y dyfodol, yng ngwanwyn 2025.

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan oedd y datblygiad hwn yn flaenorol, a adeiladwyd yn y 1970au dros safle 20 erw.

Mae Parc Hendrefoelan yn ddatblygiad hardd wedi’i amgylchynu gan goetir aeddfed ac yn gyforiog o fywyd gwyllt lleol. Mae wedi’i leoli’n agos at Benrhyn Gŵyr anhygoel – Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf y DU – sy’n cynnwys llwybrau cerdded arfordirol godidog a thraethau tywodlyd hardd.

 

I gael gwybod mwy, ewch i'r Gwefan Cartrefi St Modwen.

 

Beth yw eiddo Adran 106?

Mae Adran 106 yn gytundeb cyfreithiol neu’n “rhwymedigaeth gynllunio” rhwng awdurdod lleol a datblygwr. Yn y ddogfen hon, gall yr awdurdod lleol fynnu bod y datblygwr yn adeiladu nifer penodol o gartrefi ar rent cymdeithasol neu berchnogaeth tai cost isel ynghyd â’r cartrefi y maent yn bwriadu eu gwerthu ar y farchnad agored.

Bydd y datblygwr wedyn yn mynd at landlord cymdeithasol fel Tai Coastal i werthu’r cartrefi hyn iddynt, ac yna byddwn yn eu rhentu allan, neu’n eu gwerthu fel rhan o’r cynllun perchentyaeth cost isel.


 

Datblygiadau wedi'u cwblhau

Y Dolydd – Thistleboon

Mae’r datblygiad Adran 106 hwn wedi’i leoli ar ymyl de-ddwyreiniol Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Gŵyr, ar Benrhyn hardd Langland.

Daeth ag 8 o gartrefi ar rent cymdeithasol (cymysgedd o dai a byngalos 1, 2 a 3 ystafell wely) yn ogystal ag 8 Cartref ar gyfer Perchentyaeth Cost Isel (6 x tŷ 2 ystafell wely a 2 x tŷ 3 ystafell wely) ac fe’u trosglwyddwyd i gyd ym mis Mawrth 2024 .

Cae Madog, Treforys

Roedd y datblygiad hwn yn cynnwys 29 o gartrefi newydd a 2 uned fasnachol.

Yn agos at Ysbyty Treforys, roedd y safle hwn yn hen archfarchnad yn flaenorol ac mae wedi'i leoli dim ond milltir i ffwrdd o'n cartrefi newydd yng Nghlos yr Efail ac mae ganddo fynediad hawdd i'r M4 sy'n golygu bod hwn yn lleoliad perffaith i gymudwyr.

 

 

George Manning Way, Tre-gŵyr

Trawsnewidiodd y datblygiad hwn hen safle maes glas yn 41 o gartrefi newydd: cymysgedd o fflatiau, byngalos a thai.

Wedi'i leoli yn Nhre-gŵyr, mae gan George Manning Way fynediad cyflym at lwybrau rheilffordd a thraffyrdd ac ardal o harddwch cenedlaethol eithriadol cyntaf y DU.

Castle Street, Abertawe

Yn sgil y datblygiad hwn troswyd dau lawr uchaf yr adeilad hwn yn Stryd y Castell yn 22 o gartrefi newydd, wedi'u lleoli'n berffaith ar gyfer mynediad i ganol y ddinas, yn ogystal â chysylltiadau bysiau a threnau cyfagos.

 

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.