Gwerth Cymdeithasol

Pryd bynnag y byddwn yn adeiladu mewn cymuned rydym yn buddsoddi yn ei dyfodol.

Fodd bynnag, yn Coastal rydym yn hoffi gwneud mwy nag adeiladu yn unig, mae bod yn rhan a chefnogi’r gymuned leol yn allweddol i bwy ydym ni – dyma rai o’r ffyrdd yr ydym yn gwneud gwahaniaeth.

data buddion cymunedol 22/23

*Ffigurau 2022/23

Buddsoddi yng ngweithlu'r dyfodol

Yn Coastal rydym yn cynnig cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth, prentisiaethau, a hyfforddiant drwy ein newydd prosiectau datblygu ar gyfer unigolion o fewn y gymuned leol. 

Rydym yn cynnig cyfleoedd i brentisiaid yn uniongyrchol a thrwy Cyfle – mae hyn yn bwysig gan ei fod yn darparu cyfleoedd hyfforddi i bobl heb unrhyw brofiad blaenorol ac yn datblygu ein hadeiladwyr, peirianwyr nwy a gweithwyr medrus y dyfodol.

Fel rhan o'u hyfforddiant mae'r prentisiaid adeiladu yn cael y cyfle i weithio ar un o'n datblygiadau - dysgu drostynt eu hunain sut beth yw bod yn y swydd. 

Ffyrdd eraill yr ydym yn anelu at gefnogi pobl i ddatblygu sgiliau gwerthfawr:

  • Lleoliadau “canolbwynt adeiladu” ar y safle ar gyfer y rhai sy'n newydd i'r sector
  • Lleoliadau haf i fyfyrwyr coleg neu brifysgol
  • Hyfforddiant â chymorth ar gyfer sgiliau cysylltiedig â gwaith
  • Cefnogi sesiynau ffug gyfweliadau Gyrfa Cymru ar gyfer disgyblion Ysgol Gyfun

Gweithio gyda'n cymunedau

Rydym yn rhedeg nifer o gynlluniau sy'n anelu at gefnogi a buddsoddi yn ein cymunedau. 

Bob tro y byddwn yn penodi contractwr i adeiladu ar ein rhan, rydym yn gweithio gyda nhw ar yr hyn a alwn yn brosiect gwerth cymdeithasol – mae hyn yn golygu ein bod yn gweithio gyda chymunedau lleol yn yr ardaloedd yr ydym yn eu hadeiladu i ddod o hyd i brosiectau a allai fod angen ychydig o gymorth ychwanegol. 

Yna mae ein staff yn gwirfoddoli ochr yn ochr ag aelodau o'r gymuned a staff y contractwyr i wneud gwahaniaeth. 

Mae'n bwysig iawn i ni bod y prosiectau hyn yn cael effaith gadarnhaol nid yn unig ar y gymuned leol ond hefyd, lle bo'n bosibl, ar yr amgylchedd hefyd, gan y gall hyn ond fod o fudd i'r dyfodol. 

Mae cwcis yn anabl

Er mwyn gallu gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi alluogi'r cwcis canlynol:

marchnata

I addasu eich dewisiadau Cliciwch yma

Gofalu am ein hamgylchedd

Mae Coastal yn wirioneddol yn poeni am ein planed a sut mae'r hyn a wnawn yn effeithio ar ei dyfodol ac wrth gynllunio a chyflawni ein hadeiladau mae hyn yn ffactor allweddol i ni. Fodd bynnag, rydym hefyd yn edrych ar ffyrdd eraill y gallwn wneud gwahaniaeth i'n hamgylchedd. 

Un ffordd yr ydym yn gwneud hyn yw edrych ar sut y gallwn annog ein cymunedau i groesawu opsiynau teithio llesol.  

Cefnogaeth cynllun E-feic Mount Pleasant – trwy ailwampio adeilad yng nghanol y ddinas fe wnaethom godi arian i helpu’r grŵp cymunedol i gyrraedd eu targed i roi cychwyn ar y cynllun Ebike. Galwom ar gymorth ein contractwyr i osod y lloches newydd, rhoesom ddefnydd o'r ardal i'r gymuned i wneud y cynllun yn bosibl yn rhywle addas a darparodd ein trydanwyr Coastal y pŵer i gael pethau i fynd. 

Rydym hefyd yn gweithio gyda sefydliad dielw lleol ar ddatblygu toeau gwyrdd isel/dim gwaith cynnal a chadw:

Enghreifftiau o brosiectau amgylcheddol eraill a gyflawnwyd gan weithio gyda'n cymunedau : 

  • Creu mannau dysgu gwyrdd 
  • Cyflwyno sesiynau cynaliadwyedd i ysgolion lleol
  • Gweithio gyda'r gymuned i ddatblygu prosiect tyfu a rhannu bwyd
  • Creu cynefinoedd bywyd gwyllt newydd 

Cefnogi'r Economi Leol 

Mae Coastal yn sicrhau bod yr arian a wariwn yn cyflawni prosiectau sy'n cefnogi cymunedau lleol a busnesau lleol. 

Rydym yn gwneud hyn drwy brynu’n lleol, delio â chontractwyr lleol, gan sicrhau bod y buddsoddiad a wnawn yn rhoi cymaint o fudd i’r meysydd yr ydym yn gweithio ynddynt. 

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.