Yn gofyn am anifail anwes

Mae Coastal yn hyrwyddo perchnogaeth gyfrifol ar anifeiliaid anwes ac yn cydnabod y manteision y mae anifeiliaid anwes yn eu cynnig o ran cwmnïaeth a sut y gallant gyfrannu'n gadarnhaol at eich iechyd a'ch lles. Er y caniateir anifeiliaid anwes, mae rhai eithriadau yn bodoli. Bydd eithriadau o'r fath yn cael eu gwneud yn glir gan Coastal cyn i chi ddewis rhentu cartref gennym ni. Os ydych eisoes yn rhentu gan Coastal ac yn dymuno cael anifail anwes, dylech gael caniatâd ymlaen llaw. Os bydd eich anifail anwes yn achosi unrhyw aflonyddwch, bydd y mater yn cael ei drin yn unol â'r polisi ymddygiad gwrthgymdeithasol.

 

Gallwch ddefnyddio’r ffurflen isod i ofyn am anifail anwes yn eich cartref neu drwy anfon e-bost at ask@coastalha.co.uk neu lythyr ysgrifenedig i’n swyddfa. Mae'n rhaid i ni dderbyn cais yn ysgrifenedig / yn ddigidol. Ni ellir gwneud hyn dros y ffôn.

Lawrlwythwch y canllaw ysbaddu a microsglodynnu

 Cyngor i berchnogion cŵn

Mae gan bob perchennog ci gyfrifoldeb i sicrhau bod eu ci yn cael gofal da ac nad yw'n achosi unrhyw niwsans i'w gymdogion. Mae’r canlynol yn broblemau cyffredin y dylai pob perchennog ci fod yn ymwybodol ohonynt:-
Cŵn Peryglus

Mae Deddf Cŵn Peryglus 1991 (a ddiwygiwyd ym 1997) yn gwahardd perchnogaeth, bridio, gwerthu, cyfnewid a hysbysebu cŵn, gallwch gael gwybod mwy amdano yma

Os ydych chi'n poeni am y newidiadau i fod yn berchen ar fridiau bwli XL, gallwch ddarganfod mwy yma.

Cyfarth

Mae’n arferol ac yn naturiol i gŵn gyfarth, ond gall cyfarth neu swnian cyson ci fod yn annifyr ac yn ofidus i’ch cymdogion. Os yw’r sŵn yn gyfystyr â niwsans statudol gallech wynebu erlyniad, ac os cewch eich dyfarnu’n euog gallech wynebu dirwy o hyd at £5,000.

Efallai bod eich ci yn cyfarth oherwydd diflastod neu unigrwydd.

Camau y gallwch eu cymryd:

 • Dylai eich ci gael ei wobrwyo am ymddygiad da.
 • Os yw eich ci y tu allan dylech ofyn i gymdogion anwybyddu'r ci os yw'n cyfarth i'w sylw.
 • Pan fydd eich ci yn gyffrous ac yn ceisio sylw, dylech geisio osgoi cyffwrdd, edrych, siarad a gweiddi arno.
 • Rhowch deganau diogel, diddorol i'ch ci.
 • Cerddwch eich ci o leiaf ddwywaith y dydd.
 • Cadwch eich ci y tu mewn pan na allwch ei oruchwylio.
 • Peidiwch â gadael eich ci ar ei ben ei hun am gyfnodau hir.
Iechyd

Mae angen brechu cŵn a chael gwiriadau iechyd rheolaidd gyda'u milfeddygon. Gall biliau milfeddyg fod yn gostus ac er mwyn eich tawelwch meddwl, efallai y byddai’n werth cael polisi yswiriant anifeiliaid anwes i roi’r amddiffyniad sydd ei angen ar eich ci. Mae PDSA yn cynnig cymorth gyda biliau milfeddyg i'r rhai sy'n hawlio budd-daliadau tai neu dreth gyngor.

Baeddu

Eich cyfrifoldeb chi yw cael gwared ar faw ci ar unwaith a chael gwared arno mewn ffordd nad yw'n achosi niwsans. Dylech ddefnyddio sgŵp baw neu fag plastig a chael gwared arno yn unrhyw fin gwastraff y Cyngor neu sbwriel eich cartref.

Microsglodyn

Dylai pob ci gael tag ond gall hwn fynd ar goll. Mae microsglodyn yn ddull adnabod parhaol sy’n cysylltu cŵn â’u perchnogion ac mae’n cael ei argymell ar gyfer pob ci.

Mae'r sglodyn yn weithdrefn ddi-boen ac fe'i gosodir rhwng llafnau ysgwydd eich ci. Mae angen i gŵn fod yn bedwar mis oed cyn iddynt gael microsglodyn. Mae The Dog’s Trust yn cynnig gosod microsglodion am ddim a sbaddu cost isel.

Crwydro

Rhaid i berchnogion cŵn beidio â gadael i'w cŵn grwydro. Rhaid i chi sicrhau bod eich cŵn yn cael eu cadw'n ddiogel yn eich cartref ac yn eich gardd. Mae'n ddoeth i berchnogion gadw eu cŵn ar dennyn mewn ardaloedd cymunedol. Ni chaniateir cŵn ar fannau chwarae plant wedi’u ffensio, lawntiau bowlio ac ardaloedd chwarae caeau chwaraeon wedi’u marcio.

Creulondeb neu esgeulustod

Mae’r Ddeddf Lles Anifeiliaid yn ei gwneud yn ofynnol i bob perchennog ci fodloni’r pum rhyddid fel a ganlyn:

 • Rhyddid rhag newyn a syched
 • Rhyddid rhag anghysur
 • Rhyddid rhag poen, anaf ac afiechyd
 • Rhyddid i ymddwyn yn normal
 • Rhyddid rhag ofn a thrallod.

Os ydych yn meddwl bod cymydog yn euog o greulondeb neu esgeulustod tuag at anifail, dylech roi gwybod i'r RSPCA. Bydd yr RSPCA yn trin eich adroddiad yn gyfrinachol.

Mwy o wybodaeth

Ymddiriedolaeth Cŵn

Mae’r Dogs Trust yn rhoi cyngor ar bob agwedd ar berchenogaeth cŵn.

PDSA

Mae'r PDSA yn darparu ystod o wasanaethau milfeddygol meddygol a llawfeddygol. Maent yn cynnig cymorth gyda biliau milfeddyg i'r rhai sy'n hawlio budd-daliadau tai neu dreth gyngor.

Awdurdodau lleol

I gael rhagor o gyngor ar gyfarth cŵn, niwsans sŵn, sglodion micro neu faterion eraill, cysylltwch â’ch Awdurdod Lleol a fydd yn gallu rhoi cyngor i chi:

Cyngor Abertawe

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Cyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Sir Caerfyrddin

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.