Mae Llywodraeth y DU bellach wedi cadarnhau y bydd XL Bully Dogs yn cael eu hychwanegu at y rhestr o gŵn sy’n cael eu gwahardd yng Nghymru a Lloegr ac rydym ni yn Coastal yn sylweddoli y gallai hyn fod yn peri pryder ac ofid i berchnogion.

Beth mae hyn yn ei olygu?

O 31 Rhagfyr 2023 bydd Deddf Cŵn Peryglus 1991 yn cael ei diwygio a bydd yn drosedd i:

  • Bridio neu fridio o'r ci
  • Gwerthu neu gyfnewid y ci
  • Rhowch y ci i ffwrdd
  • Caniatáu i'r ci fod mewn man cyhoeddus heb gael ei wfftio a'i gadw ar dennyn
  • Gadael y ci neu adael iddo grwydro

Sylwch fod man cyhoeddus yn cynnwys y tu mewn i gerbyd modur os yw mewn man cyhoeddus ar y pryd. Rhaid i'r trwyn fod yn ddigon i atal y ci rhag brathu person. Rhaid i'r arweinydd gael ei gadw'n ddiogel gan berson 16 oed o leiaf.

Beth sydd angen i mi ei wneud?

O 1 Chwefror 2024, bydd yn anghyfreithlon bod yn berchen ar Fwli XL oni bai bod eich ci wedi’i eithrio. Gallwch nawr wneud cais am dystysgrif eithrio i gadw'ch ci yn gyfreithlon a mae gwybodaeth am sut i wneud hyn ar wefan y Llywodraeth hon.

Mwy o gymorth a gwybodaeth i berchnogion

Os ydych chi'n ansicr a yw'ch ci yn Fwli XL, edrychwch ar ddiffiniad cyfreithiol bras Llywodraeth y DU o gi bwli XL.

Os nad yw eich ci wedi cael hyfforddiant muzzle ar hyn o bryd, edrychwch ar gyngor hyfforddi trwyn y Groes Las.

Os ydych yn pryderu am ymddygiad eich ci, byddem yn eich annog i siarad â'ch milfeddyg a gallant eich cyfeirio at Ymddygiadwr Anifeiliaid Clinigol cofrestredig ABTC os oes angen.

Angen cymorth a gwybodaeth ychwanegol? Ewch draw i'r Gwefan Dogs Trust. 

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i'n credu bod ci yn beryglus neu wedi'i wahardd?

Mae'r Heddlu'n delio â chŵn peryglus o dan y Ddeddf Cŵn Peryglus. Mewn argyfwng, cysylltwch â’r heddlu’n uniongyrchol ar 999. Dylid riportio cŵn sydd wedi’u gwahardd neu eu dwyn yn uniongyrchol i’r Heddlu ar 101.

Perchnogaeth cŵn cyfrifol a chŵn peryglus | Heddlu De Cymru (de-cymru.police.uk)


Beth fydd Tai Coastal yn ei wneud?

Os ydych chi’n credu bod gan breswylydd i ni gi peryglus neu gi gwaharddedig, cysylltwch â ni ar 01792 479200 i roi gwybod i ni am eich pryderon ar ôl i chi hysbysu’r Heddlu. Yna byddwn yn gweithio gyda'r Heddlu i sefydlu a yw'r anifail wedi'i drwyddedu a'i eithrio, neu a oes angen cymryd camau.

Os ydych chi'n byw mewn eiddo Coastal ac yn berchen ar Fwli XL, byddwn yn llwyr ddisgwyl i chi gydymffurfio â'r holl ofynion cyfreithiol.

Mae ein Polisi Anifeiliaid Anwes i'w weld yma

Efallai yr hoffech chi hefyd

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.