Os codir eich rhent yn wythnosol arnoch ar hyn o bryd, mae'r ffordd y codir tâl arnoch yn newid.

Rydym wedi ysgrifennu atoch yn ddiweddar i egluro y byddwn yn codi eich rhent yn fisol ac nid yn wythnosol o 1 Ebrill 2024 ymlaen. Gallwch barhau i dalu eich rhent yn wythnosol os dyna yw eich dewis. Darllenwch eich llythyr a thaflen am ragor o fanylion.

Os oes gennych unrhyw farn ar y newid hwn, cliciwch yma a rhowch wybod i ni drwy ein ffurflen ar-lein.


Newidiadau i renti wythnosol

Pam ydych chi'n gwneud y newidiadau?

Bydd newid y ffordd yr ydym yn codi tâl arnoch am eich rhent o wythnosol i fisol yn dod â chi yn unol â'r rhan fwyaf o drigolion Coastal, codir pob rhent newydd yn fisol felly nid yw'r opsiwn i'w godi'n wythnosol wedi'i gynnig ers peth amser.

Mae'r holl gyfleustodau, cyflogau'r rhan fwyaf o bobl a thanysgrifiadau hefyd bellach yn cael eu talu neu eu codi'n fisol, felly mae hefyd yn dod â ni yn unol â'r rhain.

Os ydych ar Gredyd Cynhwysol bydd y newid hwn o fudd i chi mewn gwirionedd fel yn 2024 oherwydd nifer y dydd Llun yn y flwyddyn y byddai 53 wythnos o rent wedi’i godi arnoch ond mae’r newid hwn yn golygu mai dim ond 12 taliad misol y codir tâl arnoch.

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Gallwch barhau i dalu eich rhent yn union yr un ffordd ag y gwnewch nawr – Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth. Fodd bynnag, os ydych am dalu’n fisol nawr gallwch gysylltu â’n Tîm Rheoli Rhenti i drafod eich opsiynau. Gallwch ddod o hyd i'w horiau agor a'u rhif cyswllt ar waelod y dudalen hon. Hefyd, os hoffech roi eich barn i ni ar y newidiadau hyn gallwch wneud hynny drwy'r ffurflen ar-lein. Os nad ydych yn gallu defnyddio'r ffurflen ar-lein, ffoniwch 01792 479200. Mae angen derbyn unrhyw sylwadau erbyn Rhagfyr 17eg 2023.

A fydd hyn yn effeithio ar sut y byddaf yn talu?

Gallwch barhau i dalu'n wythnosol ac yn yr un ffordd ag yr ydych yn talu ar hyn o bryd. Fodd bynnag, os ydych am drafod eich taliadau gallwch gysylltu â'n Tîm Rheoli Rhenti i drafod eich opsiynau. Gallwch ddod o hyd i'w horiau agor a'u rhif cyswllt ar waelod y dudalen hon.

A fydd hyn yn fy ngwneud i mewn ôl-ddyledion?

Bydd y mis llawn o rent yn cael ei godi ar y 1af o bob mis. Felly, yn dibynnu ar sut rydych chi'n talu, gall balans eich cyfrif edrych yn wahanol. Os ydych am drafod eich taliadau gallwch gysylltu â'n Tîm Rheoli Rhenti i drafod eich opsiynau. Gallwch ddod o hyd i'w horiau agor a'u rhif cyswllt ar waelod y dudalen hon.

Pryd fydd y newid hwn yn dod i rym?

Rydym yn cynnig i'r newid ddechrau o 1 Ebrill 2024. Byddwn yn anfon yr hysbysiad atoch ym mis Ionawr 2024 ochr yn ochr â'ch hysbysiad newid rhent a fydd yn dangos eich tâl misol newydd.

Oes angen i mi dalu mis ymlaen llaw nawr gan fod fy nghontract presennol yn dweud bod angen i mi dalu wythnos ymlaen llaw?

Mae angen talu'r mis llawn o rent cyn diwedd y mis. Felly ar ddiwrnod olaf y mis dylai fod gan eich cyfrif falans sero. Mae gennych rhwng y 1af a diwrnod olaf y mis i dalu.

 

Angen siarad â'n Tîm Rheoli Rhenti? 

Gellir cysylltu â nhw 9am – 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau a 9am – 4.30pm ar ddydd Gwener, drwy ffonio 01792 479200 a phwyso opsiwn 1. Gallwch hefyd anfon e-bost at askaboutrent@coastalha.co.uk

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.