Help gyda'ch biliau ynni

Gyda chostau ynni cynyddol mae'n bwysig gwybod pa gymorth sydd ar gael i chi.

Cymorth Ynni

Nod y dudalen hon yw tynnu sylw at y ffyrdd y gallwch gael cefnogaeth am ddim i helpu i wneud eich cartref yn fwy ynni effeithlon, wrth arbed arian ar eich biliau tanwydd. Mae hefyd yn darparu mwy o wybodaeth am gynlluniau disgownt ynni, fel y Gostyngiad Cartrefi Cynnes, a Thariff HelpU gyda Dŵr Cymru. Darganfyddwch fwy isod.


Cyngor a Chefnogaeth Ynni

Cyngor Ofgem i aelwydydd

Ofgem yw rheolydd ynni annibynnol Prydain Fawr. Maent yn gweithio i amddiffyn defnyddwyr ynni, yn enwedig pobl agored i niwed, trwy sicrhau eu bod yn cael eu trin yn deg ac yn elwa o amgylchedd glanach a gwyrddach.

https://www.ofgem.gov.uk/

Os bydd eich cyflenwr yn mynd allan o fusnes, bydd rhwyd ddiogelwch Ofgem yn sicrhau y bydd gennych gyflenwad ynni bob amser. Mae'r canllaw hwn yn esbonio beth i'w ddisgwyl os yw'n digwydd i chi.

https://www.ofgem.gov.uk/information-consumers/energy-advice-households/what-happens-if-your-energy-supplier-goes-bust

Gwasanaeth Cyngor WASH NEA

Mae Gwasanaeth Cyngor WASH NEA yn wasanaeth cymorth am ddim sy'n arbenigo mewn darparu cyngor i ddeiliaid tai yng Nghymru a Lloegr ar eu biliau ynni, a chadw'n gynnes ac yn ddiogel yn eu cartref. Gallant hefyd helpu gyda chyngor budd-daliadau a chynyddu incwm i'r eithaf. Edrychwch ar y ddolen i gael mwy o wybodaeth.

Cyswllt - 0800 304 7159.

Mwy o wybodaeth

Cymru Cynnes

Mae Cymru Cynnes wedi'i leoli ym Mhort Talbot, ond maent yn gweithio i liniaru tlodi tanwydd ledled Cymru a'r De Orllewin, trwy brosiectau cymunedol a gweithio mewn partneriaeth. Gallant hefyd ddarparu cyngor ac arweiniad am ddim ynghylch dyled tanwydd. Edrychwch ar y ddolen i gael mwy o wybodaeth: -

Cyswllt - 01656 747 622

Mwy o wybodaeth

Gadewch i ni siarad

Mae Let's Talk yn cynnig ystod o gynlluniau i helpu'r rhai sydd â dyled cyfleustodau, yn unigolion ac yn fusnesau bach. Maent yn darparu cefnogaeth am ddim ynghylch cyngor ynni, rheoli arian a buddion. Edrychwch ar y ddolen am ragor o fanylion: -

Mwy o wybodaeth

Cyngor ar Bopeth

Mae cyngor dinasyddion yn darparu gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am ddim ar nifer o bynciau, gan gynnwys 'Eich Cyflenwad Ynni'. Edrychwch ar y ddolen, lle maen nhw'n ateb nifer o gwestiynau fel, sut i ddarllen eich mesurydd, newid ynni, cronfeydd caledi, a mesurau effeithlonrwydd ynni: -

Cyswllt - 0800 702 2020

Mwy o wybodaeth

Ymddiriedolaeth Arbedion Ynni

Mae Energy Saving Trust yn sefydliad annibynnol, sy'n gweithio i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd. Maent yn darparu gwybodaeth ar sut i arbed ynni a gostwng eich biliau, ac ar yr un pryd yn lleihau eich ôl troed carbon. Edrychwch ar y ddolen am awgrymiadau defnyddiol: -

Mwy o wybodaeth


Cynlluniau Gostyngiad Ynni a Chronfeydd Caledi

Gostyngiad Cartref Cynnes

Mae hwn yn gynllun ar gyfer y DU gyfan a all roi cymorth gyda chostau ynni trwy ostyngiad untro o hyd at £150 ar eich bil trydan, yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

I fod yn gymwys ar gyfer 'Grŵp Craidd 1' mae'n rhaid eich bod eisoes yn derbyn elfen 'Credyd Gwarant' Credyd Pensiwn.

I fod yn gymwys ar gyfer 'Grŵp Craidd 2' rhaid i chi fod yn profi cyfuniad o incwm isel a chostau ynni uchel. Bydd y llywodraeth yn pennu hyn ar sail y budd-daliadau a gewch, maint eich cartref a gwybodaeth am eich cartref.

I gael rhagor o wybodaeth am gymhwysedd, cliciwch ar y botwm isod.

Mwy o wybodaeth

Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth (Cwmnïau ynni)

Os ydych chi o oedran pensiynadwy, yn byw gydag anabledd, salwch cronig neu nam ar y golwg / clyw (neu mae rhywun yn eich cartref), gofynnwch i'ch cyflenwr ynni a ydych chi'n gymwys i gael ei Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth. Mae hyn yn darparu gwasanaethau ychwanegol am ddim i chi a gallai helpu i'ch amddiffyn rhag datgysylltu os ydych chi'n cael trafferth talu'ch biliau ynni (os yw'ch cyflenwr wedi ymuno â chynllun Rhwyd Diogelwch Energy UK).

Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys manylion cymhwysedd:

Mwy o wybodaeth

Taliadau Tanwydd Gaeaf

Mae Taliadau Tanwydd Gaeaf (WFP) yn daliadau unwaith ac am byth blynyddol rhwng £ 100 a £ 300, a delir i bob cartref pensiynwr cymwys i helpu gyda chost tanwydd. Nid oes unrhyw derfynau incwm na chynilion ar gyfer WFP ac nid ydynt yn drethadwy. Ar gyfer gaeaf 2021-22, byddwch yn gymwys ar gyfer y WFP os cawsoch eich geni “ar neu cyn 26 Medi 1955. Ni ddylai fod angen i chi wneud cais am y taliad, gan ei fod yn cael ei dalu'n awtomatig.

Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys manylion cymhwysedd:

Mwy o wybodaeth

Taliadau Tywydd Oer

Bydd cynllun Taliad Tywydd Oer 2020-21 yn cychwyn ar 1af Tachwedd. Mae gennych hawl i Daliad Tywydd Oer am unrhyw wythnos pan fydd y tymheredd cyfartalog yn eich ardal wedi bod, neu y disgwylir iddo fod, 0 ° Celsius neu'n is am saith diwrnod yn olynol ac: rydych chi'n derbyn Credyd Pensiwn (neu 'fudd penodedig' arall ); ac nid ydych yn byw mewn cartref gofal. Ni ddylai fod angen i chi wneud hawliad gan fod taliadau'n cael eu gwneud yn awtomatig i'ch cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu. Mae Taliadau Tywydd Oer yn £ 25 am bob cyfnod o 7 diwrnod o dywydd oer iawn rhwng 1 Tachwedd a 31 Mawrth. Nid yw Taliadau Tywydd Oer yn effeithio ar fudd-daliadau eraill.

Edrychwch ar fanylion pellach, gan gynnwys cymhwysedd yma:

Mwy o wybodaeth

Tariff HelpU - Dŵr Cymru

Mae tariff HelpU yn helpu cartrefi incwm isel trwy roi cap ar y swm y mae'n rhaid i chi ei dalu am eich dŵr. Sut mae'n gweithio? Mae tariff HelpU yn helpu'r cartrefi incwm isaf yn ein rhanbarth. Os ydych chi'n gymwys, byddant yn capio'ch bil dŵr felly ni fyddwch yn talu dros swm penodol am y flwyddyn. Os oes gennych fesurydd dŵr, ni fyddwch byth yn talu mwy na'r swm rydych wedi'i ddefnyddio. Os yw'ch defnydd yn llai na swm cap HelpU, dim ond am faint o ddŵr rydych chi wedi'i ddefnyddio y byddwch chi'n cael bil. Y tâl HelpU blynyddol yw £ 250.00 (£ 108 am ddŵr, £ 142 am garthffosiaeth). Mae'r tariff ar agor o 1 Awst 2020.

Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys manylion cymhwysedd:

Mwy o wybodaeth

Cronfa Cymorth i Gwsmeriaid - Dŵr Cymru

Dyluniwyd y Gronfa Cymorth i Gwsmeriaid i helpu'r rhai sydd mewn caledi ariannol difrifol i glirio dyled a dod ar ben eu taliadau. Sut mae'n gweithio? Os ydych chi'n llwyddiannus yn eich cais, byddant yn sefydlu cynllun talu misol, bob pythefnos neu wythnosol ar gyfer taliadau eich blwyddyn gyfredol. Ar ôl i chi wneud taliadau am 6 mis, byddant yn talu 50% o'ch ôl-ddyledion blaenorol. Os gwnewch daliadau am 6 mis arall, byddant wedyn yn talu gweddill eich ôl-ddyledion blaenorol.

Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys manylion cymhwysedd:

Mwy o wybodaeth

Cynllun WaterSure - Dŵr Cymru

Os oes gennych fesurydd eisoes, neu wedi gofyn am un, mae'r cynllun WaterSure yn rhoi cap ar y swm y mae'n rhaid i chi ei dalu am eich dŵr. Sut mae'n gweithio? Mae WaterSure yn capio swm eich bil mesurydd blynyddol felly ni fyddwch yn talu dros swm penodol am y flwyddyn, ni waeth beth yw eich gwir ddefnydd. Pris WaterSure Wales rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022 yw £ 360 (£ 150 am ddŵr, £ 210 am garthffosiaeth).

Mwy o fanylion, gan gynnwys cymhwysedd:

Mwy o wybodaeth


Yn ogystal, bydd gan nifer o gwmnïau ynni gronfeydd caledi ar gael i helpu cwsmeriaid sydd wedi mynd i ddyled gyda nhw. Dylech edrych ar wefan eich cyflenwr ynni i weld a oes ganddo gronfa, ac a ydych chi'n gymwys. Isod mae'r dolenni i rai o'r prif gyflenwyr ynni: -

 

Newid Ynni

Mae ymchwil Ofgem yn canfod y gall cymharu a newid tariff cyflenwr neu ynni wneud gwahaniaeth mawr i'ch biliau nwy a thrydan. Cyn i chi benderfynu newid, dylech ddechrau trwy: wirio pa fath o fesurydd sydd gennych, darganfod a oes gan eich contract 'ffi ymadael' am adael yn gynnar - mae fel arfer ar eich bil, ac edrychwch ar dariffau eich cyflenwyr cyfredol i'w cymharu. Os ydych chi wedi gwneud cais am y Gostyngiad Cartrefi Cynnes ond heb ei dderbyn eto, bydd yn rhaid i chi wneud cais eto os byddwch chi'n newid cyflenwr - gwiriwch a oes gan eich cyflenwr newydd ofynion cymhwysedd gwahanol cyn cadarnhau unrhyw switsh. Gweler isod am nifer o safleoedd newid ynni achrededig Ofgem: -

USwitch

Yn syml Newid

Llinell Gymorth Ynni

Y Siop Ynni

Marchnad Super Arian


Mesuryddion Clyfar

Os ydych chi eisiau cadw golwg ar ynni eich cartref, mae mesurydd clyfar yn ddyfais ddefnyddiol sy'n eich helpu i gadw cofnod o faint o drydan a/neu nwy y mae eich cartref yn ei ddefnyddio. Mae mesuryddion deallus yn galluogi cwsmeriaid i weld faint o ynni y maent yn ei ddefnyddio gydag arddangosfa yn y cartref sy'n helpu i gadw golwg ar lawer o ddyfeisiau amrywiol yn eu costio tra'u bod yn cael eu defnyddio.

Gall defnyddio mesurydd clyfar fod yn ffordd wych o ddeall pa offer sy'n costio mwy i'w rhedeg a'ch galluogi i ystyried a ydych am leihau eu defnydd. Mae mesuryddion clyfar hefyd yn anfon eich data’n gywir at y cyflenwr ynni sy’n golygu bod biliau’n cael eu cynhyrchu’n gywir yn lle amcangyfrifon, sy’n eich galluogi i gyllidebu’n well a pheidio â chael eich taro gan fil annisgwyl.

Os ydych chi eisiau gosod mesurydd clyfar, siaradwch â'ch darparwr ynni.

Eisiau mwy o wybodaeth am fesuryddion clyfar?

Beth am fynd draw i MAD Abertawe i weld mythau mesuryddion clyfar yn ogystal â gwybodaeth am ystod o sesiynau y maent yn eu darparu ar gyfer cymorth ac arweiniad ynghylch biliau ynni.


Chwilio am ffyrdd i helpu'r amgylchedd yn ogystal â'ch poced? Mae gennym awgrymiadau arbed ynni a all eich helpu i leihau eich biliau ynni.

Mae'r Wefan hon yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i roi'r profiad gorau ar ein gwefan. Fe'u defnyddir i ddadansoddi traffig ar y we, yn ogystal ag i ddiffinio'ch arferion pori i wella'ch profiad llywio. Gall trydydd partïon fel Google hefyd ddefnyddio cwcis i addasu hysbysebu digidol yn dibynnu ar chwaeth ar ein gwefan yn ogystal ag ar wefannau eraill rydych chi'n ymweld â nhw (ail-dargedu).

Mae'r offeryn hwn yn caniatáu ichi reoli cwcis o wefan Coastal a thrydydd partïon.

Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd a chwci yma gyda gwybodaeth ychwanegol ar sut i analluogi cwcis ar y porwr.

Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy glicio ar yr eicon ar waelod y dudalen hon.